Softwareinfrastruktur betriebsmittelbeschränkter vernetzter Systeme (Phase 1) (BATS)

Third Party Funds Group - Sub project


Acronym: BATS

Start date : 01.08.2012

End date : 31.07.2015