Besprechung: Ulrich Pfister (u.a.) Kulturen des Entscheidens. Narrative - Praktiken - Ressourcen.

Müller D (2021)


Publication Type: Journal article, Review article

Publication year: 2021

Journal

Book Volume: 103

Pages Range: 491-493

Journal Issue: 2

URI: https://www.vr-elibrary.de/doi/10.7788/arku.2021.103.2.491

DOI: 10.7788/arku.2021.103.2.491

Authors with CRIS profile

How to cite

APA:

Müller, D. (2021). Besprechung: Ulrich Pfister (u.a.) Kulturen des Entscheidens. Narrative - Praktiken - Ressourcen. Archiv für Kulturgeschichte : AKG, 103(2), 491-493. https://dx.doi.org/10.7788/arku.2021.103.2.491

MLA:

Müller, Dominik. "Besprechung: Ulrich Pfister (u.a.) Kulturen des Entscheidens. Narrative - Praktiken - Ressourcen." Archiv für Kulturgeschichte : AKG 103.2 (2021): 491-493.

BibTeX: Download