Markus ZweierOrganisationseinheit


Lehrstuhl für Humangenetik


Publikationen (Download BibTeX)


Hofmann, K., Zweier, M., Sticht, H., Zweier, C., Wittmann, W., Hoyer, J.,... Rauch, A. (2013). Biallelic SEMA3A defects cause a novel type of syndromic short stature. American Journal of Medical Genetics Part A, 161A(11), 2880-9. https://dx.doi.org/10.1002/ajmg.a.36250

Zuletzt aktualisiert 2017-15-10 um 02:01