Dr. med. Sven StädtlerOrganisationseinheit


Anästhesiologische Klinik


Publikationen ()


Wagner, S., Quente, J., Städtler, S., Koch, K., Richter-Schmidinger, T., Kornhuber, J.,... Schüttler, J. (2018). A high risk of sleep apnea is associated with less postoperative cognitive dysfunction after intravenous anesthesia: results of an observational pilot study. BMC Anesthesiology, 18. https://dx.doi.org/10.1186/s12871-018-0602-9

Zuletzt aktualisiert 2016-19-11 um 01:01