Ziad Ahmad



Organisationseinheit


Heisenbergprofessur für Experimentelle Schmerzforschung
Medizinische Fakultät


Publikationen (Download BibTeX)


Kadala, A., Sotelo-Hitschfeld, P., Ahmad, Z., Tripal, P., Schmid, B., Mueller, A.,... Zimmermann, K. (2017). Fluorescent Labeling and 2-Photon Imaging of Mouse Tooth Pulp Nociceptors. Journal of Dental Research, 22034517740577. https://dx.doi.org/10.1177/0022034517740577

Zuletzt aktualisiert 2018-15-04 um 06:07