PD Dr. Wolfgang SimonOrganisation


Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie
Lehrstuhl für Kirchengeschichte II (Neuere Kirchengeschichte)


Publications (Download BibTeX)


Schubert, A., Friedrich, R., Simon, W., & Hamm, B. (Eds.) (2016). Martin Bucer Briefwechsel/Corespondance: Band X (Juli 1533-Dezember 1533). Brill.
Schubert, A., Friedrich, R., Simon, W., & Hamm, B. (Eds.) (2013). Martin Bucer Briefwechsel: Band IX (September 1532 - Juni 1533). Brill.
Simon, W., Hamm, B., & Friedrich, R. (Eds.) (2011). Bucer, Martin: Opera omnia: [Series 3], Briefwechsel = Correspondance ; Bd. 8, (April 1532 - August 1532). Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus Mohn.
Schubert, A., Friedrich, R., Simon, W., & Hamm, B. (Eds.) (2011). Martin Bucer Briefwechsel: Band VIII (April 1532 - August 1532). Brill.

Last updated on 2017-03-07 at 05:16