Alexander ZikaOrganisation


Interdisziplinäres Zentrum für Molekulare Materialien
Professur für Molekulare Nanostrukturen


Publications (Download BibTeX)


Düring, J., Alex, W., Zika, A., Branscheid, R., Spiecker, E., & Gröhn, F. (2017). Dendrimer-Dye Assemblies as Templates for the Formation of Gold Nanostructures. Macromolecules, 50(18), 6998-7009. https://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.7b00752

Last updated on 2018-18-02 at 05:20