Daniel SiebertOrganisation


Technische Fakultät
Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik


Publications (Download BibTeX)


Adametz, P., Baumgärtner, A., Kohler, T., Obermeier, J., Siebert, D., & Müller, K. (2017). Potential analysis for the improvement of chemical energy transformation processes. Chemical Engineering & Technology, 40(6), 1115-1123. https://dx.doi.org/10.1002/ceat.201600237
Pohrer, B., Zürcher, M., Westerholt, A., Bösmann, A., Siebert, D., Völkl, J.,... Schlücker, E. (2015). CO2 as a Viscosity Index Improver for Wind Turbine Oils. Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(21), 5810-5819. https://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.5b00494

Last updated on 2016-05-05 at 05:36