Dr. Haohao ZhuOrganisationseinheit


Internationales Forschungskolleg an der Universität Erlangen-Nürnberg: Schicksal, Freiheit und Prognose: Bewältigungsstrategien in Ostasien und Europa


Publikationen (Download BibTeX)


Zhu, H. (2017). Cong Tang Shunzhi dao Xing Xunlu: Yi Dao xia de ming zhong houqi lixue 從唐順之到邢云路:易道下的明中后期力學. 人文论丛, 28(2), 134--142.

Zuletzt aktualisiert 2019-23-01 um 18:52