National Tax Journal

Abkürzung der Fachzeitschrift: NATL TAX J
ISSN: 0028-0283
Verlag: Nta-tia National Tax AssociationPublikationen


Heftnummer: 66, Band: 66, Seitenbereich: 63-95
Internal debt and multinationals' profit shifting - empirical evidence from panel data (2013)
Büttner T, Wamser G

Heftnummer: 64, Band: 64, Seitenbereich: 225-254
Strategic consolidation under formula apportionment (2011)
Büttner T, Runkel M, Riedel N


Zuletzt aktualisiert 2015-29-05 um 16:46