Lehrpreis der Technischen Fakultät 2023

Award year: 2023

Category: Other Award

Type:

Awarding organization: Technische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universitiät Erlangen-Nürnberg (FAU)

Awardee